De algemene voorwaarden die hieronder volgen zijn van Van Sleen Training & Innovatie. Gevestigd te 2989 AH Ridderkerk, Pruimendijk 101a en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24281074. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat of een training, workshop of opleiding volgt.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Van Sleen Training & Innovatie: de professional die in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze voorwaarden verwijst;
  • De opdrachtgever: de contractpartner van Van Sleen Training & Innovatie;
  • De opdracht: iedere overeenkomst van opdracht, zoals is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, met Van Sleen Training & Innovatie tot het leveren van diensten aan de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Van Sleen Training & Innovatie.

3. Het tot stand komen van opdrachten

De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Van Sleen Training & Innovatie tot dan toe is verstrekt. Deze offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet bindend tot het moment dat de opdracht wordt verstrekt en deze is geaccepteerd.

4. De uitvoering van opdrachten

4.1 Van Sleen Training & Innovatie zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

4.2 De resultaten van het werk dat Van Sleen Training & Innovatie verricht zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten haar invloed vallen. Daarom heeft Van Sleen Training & Innovatie een inspanningsverplichting.

4.3 Indien Van Sleen Training & Innovatie door ziekte of andere dringende persoonlijke omstandigheden niet in staat is de opdracht op de afgesproken tijd uit te voeren zal zij alles in het werk stellen om een vervangende trainer/adviseur in te zetten. Dit in overleg met de opdrachtgever en binnen redelijke termijn.

4.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens en documenten die Van Sleen Training & Innovatie nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in haar bezit komen. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met Van Sleen Training & Innovatie.

5. Aanpassing, wijziging en annulering van opdrachten

5.1 Mochten er in het kader van de opdracht zich omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

5.2 De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien een van de beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de offerte en eventueel later vastgelegde aandachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Bij kortlopende opdrachten (van maximaal zes weken) geldt een opzegtermijn van twee weken.

5.3 Indien werkafspraak (bijv. coachingsgesprek, teamcoaching, coaching on the job, lezing), opdracht of cursus later dan zeven werkdagen voor de afspraak wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:

  • Bij annulering tot en met de dag voor aanvang van de cursus, coaching, workshop of training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering op de dag van de cursus, workshop of training zelf wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Dat geldt ook in geval van niet-komen-opdagen van opdrachtgever.

6. Personeel/Vervanging

Van Sleen Training & Innovatie kan, bij voorkeur in overleg met de opdrachtgever, andere trainers/adviseurs inzetten, indien zij denkt dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

7. Betaling

De werkzaamheden van Van Sleen Training & Innovatie worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen zendt Van Sleen Training & Innovatie eenmaal per maand een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet plaatsvindt (binnen een maand na de vervaldatum) wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort.

8. Aansprakelijkheid

Van Sleen Training & Innovatie is aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het gevolg is van verwijtbare gedragingen van haarzelf. De aansprakelijkheid van Van Sleen Training & Innovatie is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Zij is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade geleden door derden.

9. Slotbepaling

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Van Sleen Training & Innovatie, niet verbindend, tenzij schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Van Sleen Training & Innovatie is geaccepteerd.

Go to top